Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE zaPARKUJ A VYHRAJ 2016

 

Článek I. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem je Mini Media Services s,r.o. a realizátorem soutěže je LitCom z.s., se sídlem Sezemice 42, Rtyně nad Bílinou, 415 01 Teplice 1, IČ: 22766308, registrované Ministerstvem vnitra dne 14. 11. 2011, pod č.j. VS/1-1/86416/11-R.
Domovská webová stránka soutěže je na adrese http://www.safetyshow.cz

 

Článek II. Název soutěže

Název soutěže (dále jen soutěž) zní „zaPARKUJ A VYHRAJ – Safety Show 2017“ 

 

Článek III. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat vždy v rámci předem dané akce tzv. “oblastní kolo” od 20.05.2017 do 31.12.2017.
Výsledky a vyhlášení proběhne po uskutečnění každého oblastního kola.

 

Článek IV. Místo konání soutěže

Místa konání soutěže jsou pořadatelem vypsaná oblastní kola na celém území České republiky.

 

Článek V. Podmínky účasti v soutěži

1.      Účastník se na místě prokáže platným řidičským oprávněním skupiny B. Vyplní přihlášku do soutěže ve všech kolonkách: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a číslo ŘP. Tel. nebo e-mailový kontakt.
2.      Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které vlastní platné řidičské oprávnění skupiny B.
3.      V případě, že účastník uvede o sobě nesprávné údaje, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru a bude ze soutěže vyřazen.
4.      V jednom kalendářním dni je možný pouze jeden pokus.

 

Článek VI. Způsob určení výherců oblastních kol 

1.      Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – kategorie ŽENY a kategorie MUŽI. Každý z účastníků soutěže má za úkol co nejblíže zaparkovat k připraveným sloupkům. Jedná se o dva sloupky, přední a zadní.
2.      Jakmile soutěžící usedne za volant, již nesmí vůz opustit až do té doby, než-li svůj soutěžní pokus ukončí.
3.      Parkuje se v přistaveném voze, který určí pořadatel/organizátor. Vůz nesmí mít funkční parkovací senzory.
4.      Soutěžící dbá plně pokynů komisařů a chová se tak, aby vědomě nepoškodil vůz.
5.      Soutěžící je omezen časovým limitem v délce 2 x 30 sec. 30 vteřin na zaparkování vpřed a 30 vteřin na zaparkování vzad. Časový limit je měřen na stopkách a pokaždé ho startuje komisař. Soutěžící nasedne do vozu, připraví se k soutěžní disciplíně, nastartuje a poté na pokyn komisaře: „3, 2, 1, start“ začíná parkovat na přesnost vpřed. Soutěžící dá pokyn pomocí varovných světel, že ukončil proces parkování. Poté komisař změří vzdálenost od sloupku (vzdálenost od předního nárazníku nebo místa na vozidle, které je nejblíže ke sloupku). Po změření vzdálenosti komisař odstartuje 2. kolo parkování pokynem: „3, 2, 1, start“ a soutěžící odstartuje parkování na zadní sloupek. I v tomto případě dává do 30 sec. signál varovných světel, že ukončil parkovací proces. Poté komisař změří vzdálenost od sloupku (vzdálenost od zadního nárazníku nebo místa na vozidle, které je nejblíže ke sloupku). Obě hodnoty jsou sečteny. Účelem je dosáhnout co nejmenšího součtu obou hodnot. Součet obou hodnot musí být větší než nula (x + y > 0).
6.      Pokud komisař uzná za vhodné, může posunout předním či zadním sloupkem. Nesmí však tak učinit v době, kdy soutěžící již začal na daný sloupek parkovat.
7.      Diskvalifikace – a) pokud se varovná světla nerozsvítí v limitu 30 vteřin v obou případech (viz čl. VI. Bod. 3), je soutěžící diskvalifikován. b) Pokud se soutěžící dotkne sloupku, okamžitě je diskvalifikován. c) Diskvalifikován je také soutěžící, kterému byla poskytnuta prokazatelná nápověda.
8.      Pokud není soutěžící diskvalifikován a jeho výsledný součet je menší než 100mm, postupuje do druhého kola, kde musí zodpovědět 10 otázek (Zák. 361/2000 Sb.). Získaný počet bodů (maximálně však 10bodů) bude sloužit jako sekundární hodnota v případě rovnosti součtu naměřených hodnot.  
9.      Vítězí účastník s nejnižším součtem naměřených hodnot v prvním kole soutěže. Pokud bude shoda v naměřených hodnotách, potom rozhoduje nejvyšší počet správně zodpovězených otázek ve druhém kole soutěže.

 

Článek VII. Předání výher

1.      Ceny v oblastních kolech přebírají soutěžící osobně při vyhlášení v den konání soutěže. Pokud nejsou při vyhlášení přítomni, pořadatel je kontaktujte mailem nebo telefonicky a domluví se na předání.
2.      Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.
3.      Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.
5.      Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

 

Článek VIII. Ochrana osobních údajů

1.     Účastník přihlášením se do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou přijata pořadatelem a jak jsou zveřejněna v plném znění na webové stránce projektu. Účastník uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli svůj souhlas s tím, aby on nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s touto soutěží využil ve prospěch pořadatele jeho osobní údaje. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno a příjmení (firma), místo bydliště (sídlo), aby byly využity obrazové, zvukové audiovizuální a obdobné záznamy, které budou pořízeny při předávání výher i při jejich následném využívání.
2.     Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených při registraci za účelem doručení výhry či jiných otázek spojených s dalšími akcemi organizátora, a to na dobu do případného odvolání s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a soutěžící má právo na přístup k nim.

 

Článek IX. Ostatní významné skutečnosti soutěže

1.      Pořadatel je oprávněn kdykoliv během trvání soutěže pravidla soutěže jednostranně změnit nebo ji zrušit. Je však povinen tuto skutečnost okamžitě zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tyto podmínky soutěže, současně je povinen stejně zveřejnit i aktuální znění pravidel.
2.      Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky k nápravě. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností posoudit jakoukoliv otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo nebo nepřímo související.
3.      Pořadatel má právo vyřadit (vyloučit) ze soutěže účastníka, který porušil pravidla soutěže, včetně toho, že prokazatelně záměrně zadal nesprávné osobní údaje při registraci. V případě, že by taková pravidla porušil účastník, který byl určen vítězem, je takový účastník povinen vrátit pořadateli výhru včetně jejího příslušenství a nahradit případnou škodu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má pořadatel právo domáhat se vydání výhry a jejího příslušenství soudní cestou. Ve všech těchto případech nevznikne účastníkovi nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod, které by mohly v důsledku s vyřazením (vyloučením) ze soutěže vzniknout.
4.      Účastník má právo si u pořadatele stěžovat na okolnosti průběhu soutěže či podat konkrétní podnět v případě, že je toho názoru, že soutěž neprobíhá podle platných pravidel. To lze činit doporučenou poštou na adresu pořadatele, nebo realizátora a to nejpozději do 15 dnů ode dne skončení soutěže. O takové stížnosti bude vždy s konečnou platností rozhodovat pořadatel, který výsledky svého posouzení odešle stěžujícímu si účastníkovi nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení stížnosti nebo podnětu. Pokud budou stížnost nebo podnět podány po uplynutí výše určené lhůty, není pořadatel povinen na ně reagovat.
5.      Účastník není oprávněn v souvislosti se soutěží požadovat a pořadatel není povinen předat jiné plnění než to, které je určeno v těchto pravidlech a to včetně plnění peněžitého.
6.      Účastníci berou na vědomí informaci pořadatele, že vyobrazení výher na všech materiálech, které budou v souvislosti s touto soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na materiálech reklamních jako jsou billboardy, letáky, plakáty, vyobrazení na webové stránce pořadatele a pod. nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu výhry.
7.      Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .